วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

                                 

     โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใต้การดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1  จึงได้นำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น  ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมาย จุดเน้น  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นและการประเมินคุณภาพผู้เรียนเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาสู่หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ   และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้กำหนดเป้าหมาย จุดเน้น  ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  แก้ปัญหา  คิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีความเป็นประชาธิปไตย  สนองความต้องการของผู้ปกครองและสอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่นเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   วิสัยทัศน์หลักสูตรโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้กำหนดวิสัยทัศน์ของหลักสูตรสถานศึกษาไว้ดังนี้ 

“หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย  ด้านความรู้  คุณธรรม  มีความยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยในระบอบการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  รักการเรียนรู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองมีความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีและมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาและประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต” 


 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สำคัญ 5 ประการ ดังนี้

1.  ความสามารถในการสื่อสาร  ผู้เรียนมีความสามารถในทักษะการสื่อสารการพูด การเขียน การฟัง จับใจความได้  ใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  ความรู้  ความเข้าใจ ความรู้สึก  ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรู้จักเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง  ตลอดจนสามารถเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

2.  ความสามารถในการคิด  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ ความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์  คิดนอกกรอบ  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ   ผู้เรียนสามารถคิดด้วยความรอบคอบสมเหตุผลโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ  สามารถคิดอย่างเป็นระบบ ผู้เรียนมีเป้าหมาย จุดเน้นในการคิด จำแนกความคิดเป็นด้าน ๆ นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และใช้เป็นสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 

3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้โดยใช้กระบวนการสถานการณ์ปัญหากระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ เพื่อนำมาแก้ปัญหา  สามารถทำให้ผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาการใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 

4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถของผู้เรียนที่นำทักษะกระบวนการต่าง ๆ  ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันสามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยต้องอาศัยทักษะการคิด  การตัดสินใจ  การแก้ปัญหา  การคิดอย่างมีวิจารณญาณความคิดสร้างสรรค์และทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  ทักษะการสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ทักษะการตระหนักรู้ในตน  ทักษะการเข้าใจผู้อื่น  ทักษะการจัดการกับอารมณ์และทักษะการจัดการกับความเครียด  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ  โดยปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสภาพแวดล้อมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ผู้เรียนมีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ  และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาด้านการเรียนรู้ สื่อสาร แก้ปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสมมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม


คุณลักษณะอันพึงประสงค์

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ได้กำหนดไว้  8 ประการ  และโรงเรียนได้เพิ่มคุณลักษณะอันพึงประสงค์อีก 1  คุณลักษณะ เป็นคุณลักษณะข้อที่ 9  ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็นคนดีและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย 

ดังนั้นหลักสูตรโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จึงกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ดังนี้ 

1.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์     นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ    ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย  ศรัทธายึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถืออย่างสม่ำเสมอและเป็นแบบอย่างที่ดีเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2.  ซื่อสัตย์ สุจริต     นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง และผู้อื่นด้วยความซื่อสัตย์ ทั้งกาย วาจา  เช่น ไม่ลักขโมย  ไม่พูดปด  ไม่ลอกการบ้าน เป็นต้น 

3.  มีวินัย     นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน สังคม และมีวินัยในตนเอง 

4.  ใฝ่เรียนรู้     นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนและแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ทั้งภายในภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

5.  อยู่อย่างพอเพียง     นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

6.  มุ่งมั่นในการทำงาน     นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศมีความรักศรัทธาในการทำงาน  รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงานและทำงานด้วยความเพียรพยายาม อดทนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย 

7.  รักความเป็นไทย     นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย   มีความกตัญญูกตเวที  เห็นคุณค่า  และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างถูกต้อง และอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย 

8.  จิตสาธารณะ     นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศมีลักษณะเป็นผู้ให้ช่วยเหลือเพื่อน ๆ  ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ หรืออาสาโดยไม่หวังผลตอบแทน เช่น ช่วยเหลือเพื่อนๆ ที่เป็นเด็กพิเศษ และคนอื่น ๆ  ที่ต้องการความช่วยเหลือ ทั้งกำลังกาย  กำลังใจ  กำลังสติปัญญา 

9.  มีความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าแสดงออก     นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศมีคุณลักษณะเชื่อมั่นในตนเอง  กล้าพูด  กล้าถาม  กล้าคิด  มีความเป็นตัวของตัวเอง และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามหลักคุณธรรม จริยธรรม